بازدید جناب آقای فرخی مدیر عامل شرکت بانکیار از غرفه آدران