کيوسک اينترنتي

کيوسک اينترنتي:
با اتصال به اینترنت و سایتهای مورد نظرامکان دسترسی به خدمات موجود در سایتهای مد نظررا به کاربران میدهد. از طریق مرورگر اینترنتی امکان اتصال به سایتهای مورد نظر مشتری مهیا می گردد.

Showing 1–12 of 27 results

1 2 3